pastoraat

Commissies

Evangelisatiecommissie

Wij zijn blij en verwonderd dat wij God kennen en Zijn kinderen mogen zijn! Dit goede nieuws willen we graag met andere mensen delen, zodat steeds meer mensen God leren kennen.
Vanuit de evangelisatiecommissie is ons doel om de gemeenteleden te ondersteunen om de goede boodschap met andere mensen te delen. Verder willen wij mensen buiten de kerk bereiken door activiteiten.

Wij willen graag in gesprek komen met mensen van buiten de kerk. Voor wie geïnteresseerd is in het geloof, zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld een cursus te doen of gesprekken hierover te hebben.

We hebben een aantal kleine werkgroepen, waaronder:
Zanggroep: per jaar worden zangavonden/ middagen georganiseerd, bijvoorbeeld het concert van Elly en Rikkert in 2010.
Ontvangstgroep: voor de kerkdiensten staan kerkleden in de hal om (onbekende) mensen welkom te heten en de weg te wijzen.

Vertrouwenspersonen

Binnen de gemeente van Drachten-Oost werken zogenaamde vertrouwenspersonen. Deze hebben als taak het geestelijk bijstaan van gemeenteleden, die psychische of verwante emotionele problemen hebben. Ze doen dit o.a. door hen te helpen hun klachten te verwoorden en te verwerken. Ook kunnen ze optreden als opvang na een behandeltraject.
Het werk van de vertrouwenspersonen valt onder de noemer “strikt vertrouwelijk”.
Aanmelding kan rechtstreeks of via de predikant, de ouderling of de diaken.
Voor informatie: diaconie@gkvdrachtenoost.nl

Kerk en Kind

Commissie “Kerk en kind” stelt de Bijbel centraal en hoe daar over het kind gesproken wordt, bepaalt hoe we moeten kijken naar het kind in de gemeente; uiteindelijk toegespitst op het kind in de eredienst.
Het doel is om het evangelie voor kinderen van de gemeente toegankelijker te maken.
Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van o.a.:

  • Preekverwerkingsbladen
  • Kindermomenten in de eredienst
  • Kindvriendelijke erediensten
jeugdwerk

Jeugdwerk

De Jeugdwerk commissie bestaat inmiddels alweer 2 jaar. Na een periode van aftasten en zoeken naar behoeftes en mogelijkheden in onze gemeente, mogen we terugkijken op een goede en vruchtbare tijd. Zo is vorig jaar met succes een tienerclub opgezet en die draait tot volle tevredenheid van ouders, kinderen en begeleiding. Er is contact gezocht met jeugd van rond de 18 jaar en gepeild wat zij belangrijk vinden in het kerkelijk leven. Op dit moment is er een enthousiaste club jeugd bezig met nieuwe initiatieven. Ons doel is met name het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende groepen binnen de gemeente als het gaat om kinderen en jeugd. Wij doen dat door één keer per jaar de verschillende commissies bij elkaar om tafel te zetten en zo onderling contact te bevorderen. Het is geweldig om te kunnen concluderen dat er al heel veel werk met en voor de jeugd gedaan wordt in onze gemeente.

Verder hebben we als commissie regelmatig een vergadering om te brainstormen over nieuwe initiatieven en te kijken welke activiteiten er door welke commissie ondernomen worden voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Wij zouden het dus ook fijn vinden als wij op de hoogte worden gehouden van activiteiten die in de planning staan bij de commissies. Zo kunnen we een evenwichtige verdeling door het jaar heen krijgen en voorkomen dat er veel activiteiten in een korte tijd worden aangeboden aan een specifieke groep.

Ons Ideaal is om samen actief lichaam van Christus te zijn, waarin ieder zijn plaats inneemt en dus ook jeugdleden.

Als u/jij nog vragen hebt dan kunt u /jij altijd terecht bij een van de commissieleden

Beheer en Administratie

Als CBA houden we ons bezig met de materiële zaken van onze gemeente. Zeg maar alles wat met de kerkelijke gebouwen (kerk en pastorie) en middelen te maken heeft. We proberen als commissie te zorgen dat het kerkgebouw en de pastorie in goede conditie blijven en dat de financiële middelen die we als kerk nodig hebben voldoende aanwezig zijn en op een verantwoorde manier worden gebruikt.

Binnen onze gemeente hebben we kortweg 3 manieren om geld te werven. Namelijk via de collecten, die iedere zondag in de erediensten worden gehouden, de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) die we ontvangen van de gemeenteleden en losse giften. Eén keer in de 2 jaar hebben we een speciale VVB actie om te zorgen dat de inkomsten gelijke tred blijven houden met de uitgaven.

Verder proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van vrijwilligers om de kosten te beheersen. Momenteel hebben we zo’n 90 personen die op allerlei manieren meehelpen. Te denken valt aan het vervullen van de rol van koster tijdens de zondagse kerkdiensten, gastheer/vrouw op doordeweekse avonden, de kerk schoon houden, de tuin doen, de keuken beheren met alle bijkomende zaken, kerktelefoon beheren, algeheel toezicht houden, etc.

Ook zijn weer andere vrijwilligers druk om geld te werven voor speciale doeleinden, bv. nieuwe piano, mooiere aankleding van vergaderruimtes, etc. allemaal zaken die misschien niet perse nodig zijn, maar wel op deze manier gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor worden bazaars, kledingbeurzen en andere losse activiteiten georganiseerd.

Al met al heel veel werkzaamheden die aan de ene kant geld besparen en aan de andere kant de benodigde financiële middelen bijeenbrengen.

zangcommissie

Zangcommissie

De zangcommissie wordt gedreven om het evangelie van onze Here Jezus Christus te verkondigen door middel van zang en muziek. In het jaar 2010 hebben wij dankzij de toezeggingen en sponsoren, twee grote evenementen kunnen organiseren in april en oktober (Elly en Rikkert Zuiderveld respectievelijk Tjibbes Crew en Gert van de Vijver).

Dit waren zeer gezegende concerten en de opkomsten waren zeer goed. Bij Elly en Rikkert was de kerk overvol en moesten er zelf mensen de toegang worden ontzegd.

Voor het komende jaar hebben wij wederom plannen. In januari willen we beginnen met een Johannes de Heer-avond. In februari organiseren we een praiseavond met een praiseband. In maart staat er een kidnderpraise gepland met praiseband Anders. In april komt Elly met Dop een voorstelling geven. In september komen Marcel en Lydia Zimmer een voorstelling geven.

Een mooi en vol jaar, en er zal vast nog meer bij komen. Zo willen we graag alle leeftijden aanspreken om het evangelie van Christus te horen en uit te dragen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de commissie leden.

Gemeente Opbouw CGO

Vanuit de bijbelse roeping tot onderling dienstbetoon en verdieping in het woord van God functioneert in de Gereformeerde Kerk Drachten Oost een commissie gemeente opbouw, kortweg CGO genoemd.

De CGO stelt zich ten doel het leven in de gemeente op te bouwen en op basis van onderzoeken gerichte voorstellen tot verandering / verbetering te doen aan de kerkenraad.

De CGO is een door de kerkenraad ingestelde commissie. Deze commissie adviseert de kerkenraad op alle gebieden rondom de opbouw van de gemeente. De commissie kan ook worden belast met het uitvoeren van onderdelen van die opbouw.

Voor specifieke onderdelen kunnen door de kerkenraad, na overleg met de CGO, andere commissies worden benoemd die hun werk al of niet in overleg met de CGO verrichten.

kerk-de-hoeksteen