zending

Zending Drachten-oost

Bij de geschiedenis van de kerk van Drachten, vervolgens Drachten-Zuid/Oost en tenslotte Drachten-Oost mag niet voorbij gegaan worden aan het vele werk aan de zending.

Nadat de Generale Synode van Amersfoort in 1948 een zendingsterrein op West Borneo had aanvaard en als werkgebied aan de Friese kerken had aangewezen, wees de Particuliere Synode van Friesland in 1949 de kerk van Drachten aan als beroepende kerk voor het zendingswerk op dat terrein.

Eind 1950 kon de eerste zendeling, ds J.G.Agema, daarheen worden uitgezonden. Hij werkte daar tot 1962, toen hij door Indonesië werd uitgewezen. Slechts één persoon had zich laten dopen, samen met zijn kinderen. Maar hij zat na het vertrek van ds Agema niet stil en meerderen sloten zich bij hem aan.

Ds Agema vertrok in 1964 naar een nieuw zendingsterrein in Zuid Afrika (de locatie Mamelodi bij Pretoria).Hij werkte daar tot zijn emeritaat in 1983.

Pas in 1975 konden opnieuw zendelingen naar Kalimantan Barat (het vroegere West Borneo) worden uitgezonden. Het waren ds H.G. Gunnink (1975-1984) en voor scholing: ds G.E. Geerds (1975-1982). Na de splitsing van de kerk van Drachten in 1980 ging de kerk van Drachten-Zuid/Oost het zendingswerk behartigen.

Ter versterking van het team werd ds A.A. van Essen uitgezonden (1983-1994), en ter vervanging van ds Geerds ging ds J.Th. Jonkman mee (1983-2000). De opvolger van ds Gunnink werd ds S.M. Alserda (1986-1993) en in 1988 werd voor een meer zuidelijk gebied, dat voorheen bewerkt was door de Groninger kerken, ds E.L. van ´t Foort uitgezonden (1985-1990). De zendelingen Alserda en Van ’t Foort moesten terugkeren omdat hun visum door de Indonesische regering niet werd verlengd.

Met het oog op de leeftijd van ds Agema (hij werd geëmeriteerd op 16 juni 1984) werd voor zijn vervanging ds T. de Boer uitgezonden in 1983. En ter versterking later ds A.J. de Visser (1988) en ds M.  de Vries (1990). De verantwoordelijkheid voor het zendingswerk in Zuid Afrika werd op 1 januari 1991 overgedragen aan de kerk van Pretoria. Zo kwamen ook de drie zendelingen in dienst van die kerk.

Meerdere malen werden de beide zendingsterreinen bezocht door een deputatie van de kerkenraad en van zendingsdeputaten.

Bij de laatste splitsing op 1 januari 1999 werd het werk voor de zending voortgezet door de kerk van Drachten-Oost, maar dat was van korte duur: op Kalimantan Barat waren meerdere kerken geïnstitueerd en werd gewerkt naar zelfstandigheid. Alleen ds Jonkman bleef nog begeleiding geven, vanaf 2000 als part-time zendeling. Daarvoor bezocht hij in de afgelopen jaren twee maal per jaar het voormalige zendingsterrein.

In 2002 droeg de kerk van Drachten-Oost de verantwoordelijkheid voor het werk over aan de PS Fryslân. Vanaf die tijd behandelen de Friese Zendingsdeputaten de zaken die betrekking hebben op dit zendingswerk.